Nederlanders inmiddels doordrongen van klimaatverandering

Maar zijn we ook bereid om de de veranderingen te accepteren die nodig zijn om de klimaatcrisis aan te pakken
  • 90 procent van de respondenten is overtuigd van klimaatverandering
  • 63 procent is bezorgd over klimaatverandering maar zet nog geen stappen
  • 46 procent gelooft dat de toekomst in eigen handen ligt
  • 24 procent is zó bezorgd dat zij afziet van lange termijn plannen, zoals het krijgen van kinderen

Het klimaat verandert, daar is negentig procent van de Nederlanders van overtuigd. Zeven op de tien Nederlanders ziet zelfs in dat deze klimaatveranderingen komen door toedoen van menselijk handelen. 87 procent van de Nederlanders maakt zich dan ook zorgen. Dit blijkt uit een wereldwijde opiniepeiling over ecologische transformatie dat is uitgevoerd door het Franse onderzoeks- en consultancy bedrijf Elabe in opdracht van Veolia. Veolia is wereldwijd actief op het gebied van de ecologische transformatie met diensten voor energietransitie en circulaire economie.

afbeelding uit onderzoek

Hoe groot de zorgen van de Nederlanders zijn, verschilt. Bijna een kwart van de ruim 1.000 ondervraagden is dusdanig bezorgd
- zelfs angstig - over de toekomst dat zij afziet van lange termijn plannen, zoals het krijgen van kinderen. 63 procent maakt zich wel zorgen maar onderneemt nog geen echte stappen. Nederland staat daarentegen open voor verandering. 6 op 10 Nederlanders is bereid om 100 procent van de veranderingen die bijdragen aan duurzame oplossingen te accepteren. Hierbij valt te denken aan het recyclen van afval en grondstoffen en het duurzaam opwekken van (lokale) energie uit bijvoorbeeld afval. En deze bereidheid is hoger dan de Europese acceptatiegrens die bij 6 op de 10 Europeanen op 80 procent ligt.

“Het is goed om te zien dat het bewustzijn rondom de klimaatproblematiek hoog is in Nederland. En bovendien bemoedigend dat veel Nederlanders er ook voor openstaan om nu actie te ondernemen. De oplossingen moeten dan wel doeltreffend zijn, geen gezondheidsrisico’s met zich meebrengen, en economisch moeten de kosten voor iedereen op te brengen zijn. Dat past bij Nederland: veilig, eerlijk en doeltreffend!”
Jan Lenstra
CEO Veolia Nederland
Afbeelding uit onderzoek wie moet in actie

Niets doen duurder dan iets doen

Bijna de helft van de Nederlanders (46 procent) gelooft dat de toekomst in onze eigen handen ligt. Hierin zijn Nederlanders wel wat pessimistischer dan de rest van wereld waar 60 procent hierin gelooft. Ook is de meerderheid van Nederland van mening dat er wat moet gebeuren en dat dit minder kost dan niets doen.
Jan Lenstra: “De toekomstige kosten als gevolg van klimaatverandering en milieuvervuiling zullen hoger zijn dan de investeringen om dit te voorkomen, denkt 59 procent.” Dit is een collectieve investering waarvan Nederlanders vinden dat de actie voor een groot deel bij bedrijven (68 procent) en lokale overheden (63 procent) ligt. Toch snapt een meerderheid (60 procent) dat zij zelf ook een steentje bij moeten dragen. Iets meer dan de helft denkt bijvoorbeeld dat we zuiniger moeten gaan leven en onze manier van leven moeten aanpassen.

Jan Lenstra: “Het is duidelijk dat Nederland vindt dat het bedrijfsleven en de lokale overheid voorop moeten lopen in de ecologische transformatie en nu in actie moeten komen. De meesten zien in dat het klimaat een probleem is van ons allemaal: bedrijven, overheden en burgers."

Schets van een getransformeerde wereld

Hoewel een ecologisch getransformeerde wereld moeilijk voor te stellen is, zijn Nederlanders wel positief over die situatieschets. Hiervoor moeten we onze samenleving en levensstijl aanpassen zodat deze beter is voor het klimaat en voor minder vervuiling zorgt. Iets meer dan de helft verwacht hierdoor een daling van onze koopkracht, zes op de tien Nederlanders denkt wel in betere gezondheid te kunnen leven en gelukkiger te zijn.

Handen met koffiedik

Lenstra ziet op dit vlak al mooie dingen gebeuren: “Het streven is een wereld zonder afval waarbij alles weer wordt hergebruikt als grondstof. Een goed - en dus al bestaand - voorbeeld hiervan is de koffiefabriek van Douwe Egberts in Joure. Hier worden de twee afvalstromen, koffiedik en afvalwater, gebruikt als nieuwe energiebronnen. Daarmee produceren we de stoom die nodig is voor de productie van de koffie. We besparen hiermee de hoeveelheid gas die 2.000 huishoudens per jaar gebruiken. Zo maken we die cirkel rond en werken we naar die ecologische transitie.” 

Over de methodologie

Het onderzoek werd uitgevoerd door Elabe in 25 landen op 5 continenten met meer dan 25.000 respondenten (ongeveer 1.000 per land). De landen zijn gekozen vanwege hun demografische gewicht, hun impact in termen van broeikasgasemissies en om te zorgen voor een diversiteit aan politieke en culturele ecologische achtergronden. In totaal vertegenwoordigen deze landen bijna 60% van de wereldbevolking en 68% van de wereldwijde uitstoot van broeikasgassen. De online enquête werd uitgevoerd van 24 augustus tot 26 september 2022. Voor elk van de 25 landen werd een representatieve steekproef van inwoners van 18 jaar en ouder geselecteerd. Het onderzoek wordt elke 18 maanden herhaald om de ontwikkeling in voorspellingen, meningen en gedragingen te kunnen volgen.