Veolia ondertekent het Europees Plastic Pact (European Plastics Pact)

6 maart 2020
Opening slide European Plastic Pact signature 20200306
Op 6 maart 2020 - Veolia ondertekent het Europees Plastic Pact (European Plastics Pact)

Op 6 maart lanceerden de ministers van milieu van Frankrijk, Nederland en Denemarken in Brussel officieel het Europees Plastic Pact, omringd door de vertegenwoordigers van de ondertekenaars - talrijke lidstaten van de Europese Unie en meer dan 130 actoren van de waardeketen (producenten, verpakkingsbedrijven, merken, detailhandelaars, inzamelaars en recyclers) -, waaronder Veolia. Doelstelling: gemeenschappelijke ambities bepalen en nieuwe, grensoverschrijdende samenwerkingen opzetten en partnerships ontwikkelen rond innovaties. Patrick Labat, directeur van de zone Noord-Europa en Klimaatsponsor van het uitvoerend comité van de Groep Veolia, nam deel aan de rondetafel « Eco-concept voor de circulaire economie ». Hij presenteerde de strategie van Veolia voor een circulaire economie op het gebied van plastics en zijn voorstellen voor de gehele waardeketen van gerecycleerd plastic.

 

Het Europees Plastic Pact: Veolia, vrijwillige deelnemer

 

Dit gezamenlijke initiatief van de Franse en Nederlandse ministers volgt op een serie nationale pacten (zoals het Plastic Pact NL dat Veolia ondertekende in 2019). Het Europees Plastic Pact wil een leidraad bieden voor een stuurgroep van vrijwillig deelnemende landen en ondernemingen voor meer ambitieuze doelstellingen op het gebied van plastic en verpakkingen voor eenmalig gebruik, waaronder: 

 • streven naar een vermindering van 20% van plastic producten en verpakkingen voor eenmalig gebruik tegen 2025 ; 
 • plastic producten voor eenmalig gebruik herbruikbaar of recycleerbaar maken tegen 2025 ; 
 • de recyclage van alle plastic producten en verpakkingen voor eenmalig gebruik verhogen met 25% tegen 2025 ; 
 • het percentage van gebruik van gerecycleerd plastic verhogen tegen 2025; 
 • 30% gerecycleerd plastic halen voor alle producten en verpakkingen voor eenmalig gebruik.

Het eco-concept: centraal in de recycleerbaarheid van plastic
 

De samenwerking met andere ondernemingen inzake innovatie wordt vergemakkelijkt wanneer de reglementering gemeenschappelijke doelstellingen vastlegt. Met het eco-concept verbeteren we de rentabiliteit van de hele waardeketen door vanaf het begin, de merken, producenten, recyclers en burgers
PATRICK LABAT
directeur van Veolia Noord-Europa en klimaatsponsor van het directiecomité van de Veolia Group

Om de recycleerbaarheid van verpakkingen en plastic producten te verhogen, pleit Veolia voor twee principes: 

 • het vergemakkelijken van recyclage door een duidelijker etikettering van de producten en performante inzamel- en sorteersystemen; 
 • Standaardisering van verpakkingen met een duurzaam en coherent ontwerp, waarbij vooral multi-polymeer en meerlaagse verpakkingen worden vermeden

Veolia moedigt ook de impactevaluatie en de uitwerking van gebruikscriteria aan van bio-gebaseerde en/of biologisch afbreekbare plastics aan, waarvan de voordelen voor het milieu nog moeten worden gevalideerd.
 

De reglementering: de sleutel tot de ontwikkeling van recyclage 
 

« Om op de ingeslagen, duurzame weg verder te gaan, steunen wij natuurlijk alle vrijwillige afspraken. Daarom ondertekenen wij dit Pact. Wij denken dat de reglementering soms de sleutel is om sneller vooruitgang te boeken. De oplossingen bestaan vandaag en het is mogelijk om doelstellingen vast te leggen voor een minimum aandeel gerecycleerd plastic in plastic producten, zoals het geval is voor PET-flessen bijvoorbeeld, tegen 2025 en 2030 », verduidelijkte Patrick Labat
 

De ambitieuze vrijwillige afspraken die in Europees kader gemaakt zijn door de ondernemingen zouden een stimulerend effect moeten hebben op hun respectieve sectoren. De minimumdoelstellingen voor het aandeel gerecycleerd plastic voor flessen gaan het onder andere mogelijk maken de sector te structureren door afzetmogelijkheden te creëren voor gerecycleerde plastics.
 

De actoren van de plastic-waardeketen moeten investeren om de doelstellingen te halen

« Eind februari kondigden we ons nieuwe strategisch programma aan voor 2023, met als één van de prioriteiten de recyclage van plastic. Op de 5 miljard euro die we willen investeren in de groeimarkten, zal een belangrijk deel gewijd zijn aan deze activiteit. We investeren in de recyclage van plastic omdat dat de manier is waarop we de CO2 emissies op zeer korte termijn kunnen verminderen: gerecycleerd plastic vertegenwoordigt 70% van de vermeden uitstoot ten opzichte van nieuw plastic », concludeerde Patrick Labat.
 

Veolia wil ten volle bijdragen aan deze gezamenlijke inspanning, door met name oplossingen te voorzien voor het hergebruik van niet-recycleerbaar plastic afval. 

 

Het Europese Plastic Pact is een aanvulling op de initiatieven van de Europese Unie 

Vanaf 2018 heeft de  “strategie van de Europese Unie voor kunststoffen”  ondernemingen aangemoedigd om tot 10 miljoen ton gerecycleerde kunststoffen te gebruiken tegen 2025, en is een “Alliantie voor een circulaire kunststofeconomie” opgezet om deze doelstelling te ondersteunen. 

“De Richtlijn betreffende Kunststoffenvoor eenmalig gebruik” heeft als doel:

 • de inzameling van 90% van de plastic flessen tegen 2029 (77% tegen 2025) 
 • de verwerking van minstens 25% van het gerecycleerde plastic tegen 2025 voor alle PET-flessen, en van 30% tegen 2030 voor alle plastic flessen.

Dit jaar heeft de Europese Commissie de Europese Green Deal gepresenteerd, die in het kader van de Overeenkomst van Parijs klimaatneutraliteit wil bereiken tegen 2050. De Deal omvat een “transitie naar een circulaire economie” met een actieplan dat zal worden voorgesteld in maart 2020.
 

Plastics in de wereld in cijfers: 

 • Productie van plastics wereldwijd: 380 miljoen ton in 2020 (1124 in 2050)
 • 10% van het door de mens gegenereerd afval bestaat uit plastics
 • 60 miljoen ton plasticafval komt terecht in het milieu;
 • Recyclagemarkt voor plastics: 57 miljard dollar tegen 2025, met een jaarlijkse groei van 7%.
   
Stientje van Veldhoven, Minister van Leefmilieu en Wonen